Категории

Specials

Specials

Марки

ПРАВО НА ОТКАЗ

 

Чл. 22 Клиентът / потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на www.newviva.bg във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

 

Чл. 23 С изпращането на поръчката клиентът / потребителят разрешава на Нювива ООД да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка и сключения Договор.

 

Чл. 24 Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента / потребителя поръчка, за което следва да уведоми клиента / потребителя.

 

Чл. 25 Анулирането на поръчката от страна на продавача и или купувача не води до каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

        не приемане от страна на банката-издател на клиента/потребителя на трансакцията при онлайн плащане;

    осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания;

     предоставените от клиента / потребителя данни в Платформата са непълни и/или грешни. В този случай продавачът има право да претендира спрямо купувача генерираните за невъзможната доставка разходи за куриерска услуга по изпращане на поръчката;

 

Чл. 26 (1) В срок от 14 /четиринадесет/ дни от сключване на договора, когато се заплаща за услуга, респективно в 14-дневен /четиринадесет дневен/ срок  при получаване на стоката при закупуването на стока, Клиентът / Потребителят има право  да върне продукта, без да посочва причина или мотив за това и без да дължи неустойки или други обезщетения, в случай че не са налице хипотезите на раздел IX  от  настоящите Общи условия. Клиентът / Потребителят  ще поеме всички преки разходи  по връщането на продукти / услуги, предлагани от www.newviva.bg в случай, че  се  откаже от договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, посочен в настоящата разпоредба. Такива разходи биха могли да бъдат разходи за опаковка или куриерска такса за изпращане, респективно връщане на продукта. Тази разпоредба не се прилага за продукти, изработени по поръчка на клиента или за някои от случаите, описани в чл. 36 и чл. 37 от настоящите Общи условия. (2)               Клиентът следва да върне продукта, заедно с издадената от Нювива ООД фактура и или касова бележка на адрес: гр. София, Бул. Брюксел 1, Складова база Ренус, като междувременно уведоми продавача за това на [email protected]  или на телефон  +359 895 795 241.

(3)              Клиентът следва да върне Продукта(ите) и като попълни формуляра, чийто образец ще намерите в края на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, както и публикуван в сайта. Клиентът следва да приложи същия към пратката, която връща и да го изпрати  на  някой от адресите (физически или електронни) за контакт с „Нювива“ ООД. В зависимост от избраната от купувача куриерска услуга, куриер ще вземе продуктите от адреса, посочен от клиента, а последният ще заплати куриерската услуга, респективно клиентът ще достави стоката до офис на куриера  отново за своя собствена сметка.

 (4)            Правото на отказ ще бъде уважено от Нювива ООД единствено ако наред със спазването на срока за отказ, фактическото връщане на продукта, заедно с касовата бележка и или фактурата за продажбата и поемането на разхода за връщането, Потребителят/ Купувачът  осигури  връщ ането на  продукта/ продуктите    в неговата/тяхната оригинална опаковка, по продукта / продуктите няма следи от употреба, продуктът/продуктите или опаковката не са с нарушен вид, зацапани и прочее.

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До Нювива ООД, ЕИК 201884970, представлявано от Георги Николов, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, ул.Проф.Александър

Танев, бл. 460А, вх. 2

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:  

…………………………………………………. /описание на продукта/

 

Стоката е поръчана на ………………….

 

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

 

 ………………………………………………………………………../Име на потребителя/

 

Гр./с……………………………………………………………./Адрес на потребителя/

 

Продажната     цена     на     поръчката     е     заплатена     от     мен     по     следния начин .............................................(наложен платеж, банков превод, с карта или друго) и желая заплатената сума да ми бъде възстановена по подходнящ начин според Общите условия на онлайн магазина.

 

/Дата/.............................................

 

Подпис на потребителя….................................